Poznaj procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Każdy odbiorca energii ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej niezależnie od sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej.

Proces zmiany sprzedawcy zaczyna się od inicjacji poprzez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę z innej firmy dystrybucyjnej.

Najpierw odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej , należy pamiętać że umowa sprzedaży zawierana jest przed rozwiązaniem umowy sprzedaży, zawartej przez tego Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą a odbiorca lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca energii elektrycznej wypowiada umowę sprzedaży zawartą z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.
Następnie nowy sprzedawca energii elektrycznej w imieniu własnym oraz Odbiorca, powiadamia poprzedniego dostawce o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Powiadomienie składa się nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem wejścia w życie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, poprzez złożenie wniosku powiadomienia.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę sprzedawcy przez Odbiorcę jest spełnienie następujących wymagań w dniu złożenia powiadomienia:

Odbiorca powinien mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Nowy sprzedawca energii elektrycznej powinien mieć zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD)
Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy muszą spełniać wymogi zgodne z kategorią wynikającą z napięcia i mocy zamówionej na dzień złożenia powiadomienia.

Przy każdej zmianie sprzedawcy przez Odbiorcę, dokonywany musi być odczyt i zapis wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Ustalenie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego z maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem.
Odbiorca może mieć w danym okresie dla jednego PPE zawartą obowiązującą tylko jedną umowę kompleksową albo o świadczenie usług dystrybucji.

Należy pamiętać że zmianie sprzedawcy energii nie może powodować pogorszenia technicznych warunków świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

About Mariusz pisze...